Графикалық планшет дегеніміз не

 

 

 

 

Графикалы апаратты нктелк, векторлы жне фрактальды крнс туралы малмат беру. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. Бесплатные сочинения по Графикалы Есептер для студентов. Графиканы ш тр бар: олар векторлыРапt бадарламасы графикалы бейнелерд руа жне оны деуге ммкндк беретн арапайым графикалы редактор болып табылады. Графикалы редактор — графикалы апаратты енгзуге жне деуге арналан бадарлама. Графикалы файлды форматы дегенмз не? Графикалы файлдарды андай фекторлы пшмдерн блесдер? Файлдарды бр пшмнен екнш пшмге трлендру. Графикалы планшет сызуа арналан аламмен жасаталып, компьютерге осылан жазы тата болып келед. Мысалы, экрана графикалы бейнелерд шыару ммкндг аншалыты жоары болса, функцияларды графигн соншалыты дл трызуа болады. Графикалы обьектлермен орындалатын операциялар.Тс жне палитра компьютерлк графиканы олданылу салалары.4.Апаратты сыу дегенмз не? 5.Файлдарда архивтеу не шн олданылады? Графикалы режимге кшу адаптерлер, CRT модулндег адаптерлерд мтндк ммкндктер туралы толы малмат беруткен материалдарды айталау сратары. Читать тему: Дизайн трлер.Графикалы дизайн.Сипаттамалары мен анытамалары. Енгзу рылылары: сканер, тышан, графикалы планшет. Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту.

редакциялау шн жасалан.Ал Сзге керег Фотошоп пен тнтур немесе графикалы планшет. Сабаты таырыбы: «Paint» графикалы редакторы. Палитра (бояулар) дегенмз бл графикалы режимге арналан тстер жиынтыы. Жаа саба Компьютер рылылары Компьютерд негзг компонентерн зара рекеттесу. Наыметова Нргл Аманбекызы Атбе облысы 54 негзг мектеб Информатика пн малм Пн аты: Информатика Класы: 5 «А» Сабаты таырыбы: Paint редакторы. Графикалы редактор дегенмз не? Графикалы бейнелерд руа жне згертуге арналыан программа. Excel бадарламасын сауатты пайдалануа трбиелеу Жоары блм беретн университетмзде оу-трбие жмысын жне блм мазмнын жасарту маызы те зор. Сабаты масаты:Блмдлк: Графикалы редакторды трлер. Фотошоп дегенмз не? Adobe Photoshop бадарламасы - графиканы. Графикалы планшет сызуа арналан ала Графикалы редактор — графикалы бейне трндег суреттерд салуа жне оларды деуге арналан арнайы баыттаы программа.Сабаты бекту шн ойылатын сратар. 2 Графикалы деректерд енгзу жне шыару шн андай рылылар олданылады? Сканер,тышан, графикалы планшет жне т.б.

Апараттарды жинау, жберу мен деуге негзделген ГРАФИКАЛЫ ПЛАНШЕТ (Графический планшет graphic tablet) — жиектк кескндерд нктелеп енгзу рылысы. ГРАФИКАЛЫ ПЛАНШЕТ (Графический планшет graphic tablet) — жиектк кескндерд нктелеп енгзу рылысы. азрг тада жоары оу орындарында информатика пн негзг сабатарды бр болып саналады. Компьютерлк графиканы негзг баыттары туралы жалпы тснк беру. Компьютерде графикалы апаратты ру ралдарына жататындар : Енгзу рылылары (сканер, тышан, графикалы планшет жне т.б.) Графикамен жмыс стеуге арналан программалар ( графикалы редактор ).Графикалы редактор деген не ? Графикалы файлдарды пшм андай? Сыымдау дегенмз не?Векторлы жне растрлы графиктерд ру жне деу бойынша программалары. Графикалы редакторды сурет Антивирус дегенмз не.Графикалы планшет-бл. Тскен апараттарды сатауа негзделгенС. Графикалы планшет сызуа арналан аламмен жасаталып, компьютерге осылан жазы тата болып келед. Модуль 1: крспе. Графикалы редактор графикалы бейнелерд руа жне згертуге арналан программа. рылылар жатады. Другие методич. Сабаты таырыбы: Компьютерлк графика. B) Мтндк жне графикалы млметт экрана бейнелеу рылысы. 36 Монитор дегенмз не: A) Монитор-мтндк жне графикалы млметт экрана бейнелеу рылысы. Paint графиктк редакторы ске осу Скачать бесплатно Графикалы редакторларды трлер в формате docx. Магниттк дискге жазу жне магнит дискден оу рылысы алай аталады?Компьютерлк графикада неше баыт бар, алай аталады?www.slideshare.net/Aybek82/ss-449546224. Монитор дегенмз не: A) Компьютерд жндеу кезндег аауды табу процедурасы. Сабаты масаты: Оушылара «Paint» графикалы редакторыны мн, жктелун жне элементтер туралы тснк беру, оларды блми белсендлкке, техникалы шеберлк пен ыптылыа баулу. Paint (алышынша сурет, сурет салу ). Графикалы дст шндег е жи колданылатын жне кп тараан тр. 8-сурет. Пернелк тата. олдану салалары. Графикалы деректерд негзг крнс. Осы графикалы пакеттерд басты ерекшелг ретнде оларды шыншыл кескндер мен «озалатын суреттерд» жасау ммкндгн айтуа болады.Бл жерде вектор дегенмз - осы объектлерд сипаттайтын млметтер жиынтыы. Описание слайда: Кубик латыру Аналы таша дегенмз не?Описание слайда: Графикалы планшет. Сканер. Есептеулерд орындауа негзделгенD. Палитра (бояулар) дегенмз бл графикалы режимге арналан тстер жиынтыы. Ол жерде бз сурет салып, суреттерд ерекшелей аламыз. Саба масаты: Есептеуш техникасымен жмыс стеу кезндег аупсздк техникасы. Имидж (бейне) жарнама негзнен фирманы жне тауарды партнерлар мен сатып алушылара жаымды бейне алыптастыруына баытталады. Дербес компьютерд осымша рылыларына принтер, сканер, плоттер, модем, графикалы планшет жне т.б. Paint графикалы редакторы деген не? Paint графикалы редакторын ске осу рекетн тзбегн ата жне ске осу жолын крсет. Векторлы кескндер СorelDRAW, Adobe illustrator секлд векторлы графикалы редакторларда жасалады. B) Графикалы млметтерд енгзу рылысы Гипперслтеме мына тегпен берлед Планшет-деген не? Планшет ноутбукты немесе нетбукты орнын алмастыра алама жне оларды атаратын функцияларын орындай алады ма? 1.Статистикалы кесте дегенмз - санды млметтерд тымды трде олдану. Статистикалы кестен ек элемент: бастауышы мен баяндауышы бар.3. 055.

Слайд 1 47 жалпы блм беретн орта мектеб 1 Компьютерлк графикада неше баыт бар,алай аталады? Пайнт графикалы редакторында жмыс жасауды йрену, редакторды рал саймандарымен таныса отырып туелсздкт 25 жылдыымен байланыстыру. 37 Модем андай ызмет атарады: A) Модем - баса компьютерлермен телефон арылы млмет алмасу шн олданылатын рылы. 3 Графикалы редактор дегенмз не? Сабаты масаты: компьютермен жмыс стеу барысында техника аупсздг ережелерн сатауды йрету Графикалы редактор дегенмз не?андай графикалы редакторларды блесдер? Дрыс Pint деген графикалы реадакторды блемз. 5. Векторлы бейне дегенмз графикалы апаратты сызы, доа, шебер, жне тктртбрыш сияты геометриялы обьектлер жинаымен кескндеу. Диаграмма (diagramma) грек сз. Аналы таша дегенмз не.Кубик ла тыру. Себеб студенттерд з бетнше зертханалы жмыстарды орындап Растрлы бейне дегенмз графикалы апаратты нктелер немесе пиксельдер жинаы трнде кескндеу. Графикалы редакторларды трлер. Графикалы редактор дегенмз не? А. Оны трлер. ГРАФИКАЛЫ ПЛАНШЕТ (Графический планшет graphic tablet) — жиектк кескндерд нктелеп енгзу рылысы. Бл жерде вектор дегенмз - осы объектлерд сипаттайтын млметтер жиынтыы. Графикалы планшет, ГРАФИКАЛЫ ПЛАНШЕТ (Графический планшет graphic tablet) — жиектк кескндерд нктелеп енгзу рылысы. Графикалы файлдарды пшм. Онда сенмдлк, жмысты нтижеллг, клиенттерге деген жасы ниет, тратылы басым болып келед Графика туралы тснк беру. на сайте Лекция.Орг Графикалы редактор дегенмз Графикалы бейнелерд ру жне згертуге арналан программа. пернетата жне экранВ. рылымды программалау дегенмз не? Ол не шн олданылады? й г е т а п с ы р м а Paint графикалы редакторыны ралдарын оып,оларды р айсысы андай мндет атаратынын жата айту. Мысалы, экрана графикалы бейнелерд шыару ммкндг аншалыты жоары болса, функцияларды графигн соншалыты дл трызуа болады. Компьютерлк графика р трл кескндерд (суреттерд, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютерд кмегмен алуды арастыратын информатиканы маызды саласы Принтер дегенмз A) Мтндк жне графикалы апараттарды компьютерд жедел жадынан ааза басып шыаруа арналан рылы.E)графикалы планшет. Графикалы планшет. Сырты жад дегенмз не. Енгзу рылылары (сканер, тышан, графикалы планшет жне т.б.) Графикамен жмыс стеуге арналан программалар ( графикалы редактор ). материалы по предмету Информатика. Принтер дегенмз мтндк жне графикалы апараттарды компьютерд жедел жадынан ааза басып шыаруа арналан рылы. Тип: Программа Size: 1.46 Mb.

Недавно написанные: 

Рекомендуем:
2018